经常问的问题

1.一般问题

为什么我们提供这样便宜的价格?

Với các sản phẩm như plugin hay theme đều được BossMMO mua trực tiếp tại website của nhà cung cấp với gói sản phẩm cao nhất hoặc có bản quyền GPL。这意味着我们购买这些产品时;我们可以按需要共享软件。

我购买的产品会更新吗?

. Khi mua hàng tại BossMMO, bạn sẽ nhận được cập nhật theo gói bạn sử dụng.

如果未更新,则您的产品仍可以正常使用,没有任何问题。但是,我们始终鼓励您不断更新以接收新功能并增强网站的安全性。

我可以在多少个网站上使用该产品?

无限。您可以在任意多个网站上安装产品。

阅读所有常见问题解答后,我找不到答案

Nếu như bạn vẫn có câu hỏi cần giải đáp sau khi đã đọc hết toàn bộ chuyên mục FAQ của chúng tôi, xin hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ ngay trên website. Chúng tôi sẽ làm hết sức để làm hài lòng bạn.

2.产品

如果付款后仍然无法下载该产品怎么办?

这种情况很少发生,实际上没有客户。因此,如果您遇到这种不幸的情况,请不要担心,请立即与支持团队联系以寻求最快的解决方案。

Sản phẩm Theme & Plugin WordPress có hết hạn tải xuống không?

不是。产品的下载和更新截止日期为 一生。对于会员VIP套餐会员,下载和更新产品的截止日期将是该套餐的订购期限

我的下载数量受到限制吗?

。为避免服务器超载以及为他人节省资源,我们始终鼓励您限制每天的下载次数。因此,使用VIP MEMBER会员帐户将有最多 10-30 lượt tải mỗi ngày。与我们一起创建可持续发展的社区。

为什么我的下载计数不正确?

在少数情况下,如果下载次数不正确,请不要使用Internet下载管理器(IDM)或类似软件之类的下载工具。这些软件会干扰我们的柜台系统。

有新版本可用时,产品多久更新一次?

我们会不断检查产品并尽快进行更新。平均时间为 5 – 10 ngày. Chúng tôi không Cam kết thời gian cập nhật và đang làm việc để giảm thời gian cập nhật xuống mức thấp nhất có thể. Trong trường hợp bạn thấy sản phẩm nào chưa được cập nhật trong thời gian dài thì hãy cho chúng tôi biết để khắc phục.

我可以免费获得更新吗?

当然! 那是我们的政策之一。在您仍然有效的情况下,您无需支付任何额外费用即可将产品更新到最新版本。

产品会自动更新吗?

您无法通过WordPress管理页面自动更新。如果要更新产品,请从网站下载最新版本并手动执行更新。

3. Cài đặt & Sử dụng

安装接口时,出现错误:安装失败。

这意味着您上传的文件不是WordPress安装文件。下载的文件可能包含文档,插件,演示数据或PSD。因此,请解压缩您下载的文件,并在WordPress管理部分中找到要上传的正确主题安装文件(.zip)。

在使用过程中,插件/主题需要输入许可证。在这种情况下我该怎么办?

我们 不是 提供密钥(某些特殊产品除外)。

不要打扰。在这种情况下,许可证仅可用于请求制造商的技术支持或自动更新。当然,所有产品无需许可证即可正常工作。我们始终鼓励您使用BossmMMO网站上的下载内容来更新主题/插件,然后将其重新上传到您的网站。

注意:如果产品无法使用全部功能。请与我们联系以获得最佳支持。

为什么某些插件/主题要求输入密钥?

不用管 该产品本身运行良好,无需按键即可正常运行。接收密钥仅用于获得制造商的技术支持和直接更新。我们建议用户在新版本可用时手动更新主题/插件。

如果有没有按键就无法使用的主题或插件,请与我们联系。

4.保密性

Toàn bộ sản phẩm Theme & Plugin trên website có phải là bản gốc không?

。我们提供的所有产品都是从制造商直接下载的,并且完全是原始的。我们不向客户提供来源不明或来源不明的产品。

NULLED文件在下载产品中是什么意思?

对于某些原始产品,没有激活(没有密钥)将无法正常工作。为了使产品能够完全正常运行而无需制造商提供密钥,我们对PHP / JS文件进行了一些小修改以绕过此步骤。对于此类产品,我们称它们为空。

我们向客户提供原始版本(不变)和修订版本。因此,如有需要,您可以比较并确保我们的更改仅通过制造商的激活检查,而不通过任何恶意代码。

如何检查产品是否清洁-安全?

我们提供的所有主题和插件都是开源的。因此,您可以手动检查下载的文件是否完全干净,并且不包含任何恶意代码或广告。

要检查产品是否真的安全,可以使用一些插件 利用, 扫描器, 围栏, Acunetix WP安全性, 苏库里安全, 防毒软件,或通过网站 病毒总数

我在VirusTotal上扫描下载的文件时发现恶意软件?

在恶意软件扫描应用程序列表中,有来自中国(江民,瑞星,赛伦)和越南(Bkav)的代表。这些软件仅检查代码eval,base64_encode / decode的外观...但是,它们在代码中的出现并不意味着该代码是恶意的。许多开发人员将这些功能用于自己的目的,例如封装,压缩,CSS中的自定义字体或其他目的。

因此,中文和越南语应用程序始终会检测到恶意代码,而其他知名应用程序则不会。通常,在检查VirusTotal时,您会在55个提供程序中遇到1-2个红色警报提供程序。因此,在这种情况下,您可以跳过它并正常使用它。

5. Giấy phép Sử dụng & DCMA

在哪里可以找到产品密钥?

当您购买任何主题或插件产品时,我们不提供激活密钥或帐户。 网站上的所有产品均功能齐全,无需输入密钥或激活。

没有钥匙的产品如何工作?

所有主题和插件均正常运行 正常 没有关键或活动帐户时。因此,您可以放心。万一出现产品无法操作的情况,我们将向您换货或退款。

产品显示激活消息?

如果您安装的产品在使用前需要激活,请与我们联系,以便我们的支持团队可以帮助您完成此步骤。

Có hợp pháp không khi sử dụng sản phẩm Theme & Plugin WordPress không có key?

。当然。我们提供的所有产品均已获得许可 GNU。因此,您完全可以放心使用该产品,而不必担心法律问题。

我可以直接获得制造商支持吗?

不幸 不是 好。因为如果您想从插件或主题制造商那里获得技术支持,则需要直接从他们的网站购买产品,他们将通过它们的网站为您提供注册帐户的帮助。

但是,当您在BossMMO上购买主题或插件时,我们将尽可能为您提供技术支持。

因此,如果您需要帮助,请不要犹豫并与我们联系。

如何隐藏按键输入通知?

请考虑一下!您可以使用插件“隐藏产品密钥输入消息”WP Hide插件更新和警告”。这是一个免费的插件,在WordPress社区中非常流行。